Psykoterapi

Många bär på psykisk ohälsa i det tysta. Om besvären inte går över av sig själv eller förvärras, kan det vara klokt att söka psykoterapi. Det finns god behandling och det går fortare att bli frisk om man får professionell hjälp.

Det finns olika anledningar att söka psykoterapi. Det kan vara depression, ångest, sömnsvårigheter, dåligt självförtroende, svårigheter i relationer, problem med närhet, livskriser av olika slag, traumatiska upplevelser, förluster och sorg, utbrändhet eller stress. Det kan vara nyfikenhet på sig själv och längtan efter personlig utveckling eller psykoterapi i samband med utbildning.

Psykoterapi är en psykologiskt behandling i form av regelbundna samtal med en legitimerad psykoterapeut under kortare eller längre tid. Efter ett par orienterande samtal, bestämmer vi tillsammans kontaktens omfattning och målsättning.

Psykoterapi är en unik möjlighet att lära känna sig själv. Det leder i allmänhet till fördjupad insikt, större förståelse och personlig mognad. Genom psykoterapi kan du lära dig nya strategier att förstå och hantera svårigheter i vardagen.

Psykoterapi rymmer olika inriktningar.                                                                      Psykodynamisk psykoterapi (PDT) utgår från antagandet att symptom som ångest eller depression är meningsfulla uttryck för en inre konflikt eller svårighet som behöver bearbetas för att finna en mer konstruktiv lösning. I psykoterapin  arbetar vi med att synliggöra problematiska livsmönster och att förstå dessa mot bakgrund av Din livshistoria.

Kognitivt inriktad psykoterapi (KBT) grundas på antagandet att vårt tankeinnehåll är avgörande för de känslor vi upplever. I psykoterapin undersöker vi Dina tankar, känslor och handlingar i den aktuella vardagen. Du lär Dig förstå hur de hänger samman och hur Du själv kan påverka dem och därmed Din vardag. Terapin är strukturerad och konkret.

Det finns gott vetenskapligt stöd, s.k. evidens, för såväl PDT som för KBT.

Läs mera här: Samrådsforum